Vuong Tuyen
Vuong Tuyen I'm a fullstack developer. I hope my website is good with you. Live your life.

[Reactjs advanced] State Hook của reactjs là gì? sự khác biệt của hooks và reactjs thường.

[Reactjs advanced] State Hook của reactjs là gì? sự khác biệt của hooks và reactjs thường.

use state hook

Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về Hooks qua việc so sánh những dòng code trên với những ví dụ React class tương đương.

React Class

Nếu như bạn đã dùng classes trong Reactjs trước đây, những đoạn code sau chắc hẳn trông rất quen thuộc với bạn.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
class Example extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   count: 0
  };
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <p>You clicked {this.state.count} times</p>
    <button onClick={() => this.setState({ count: this.state.count + 1 })}>
     Click me
    </button>
   </div>
  );
 }
}

Biến state bắt đầu với { count: 0 } và ta tăng lên state.count khi người sử dụng click vào một button gọi đến this.setState().

Note


Bạn có tự hỏi rằng tại sao ta lại sử dụng một bộ counter tại đây để làm ví dụ thay thế cho rất nhiều ví dụ thực tế khác. Điều đó làm cho chúng ta tập trung vào API thay vì tiếp tục học những bước đầu tiên của Hooks.

Hooks và Function Components

Xin được nhắc lại là Function trong React nó trông như thế này:

1
2
3
4
const Example = () => {
 // bạn có thể sử dụng Hooks tại đây
 return <div />;
};

hoặc như thế này:

1
2
3
4
function Example() {
 // bạn có thể sử dụng Hooks tại đây
 return <div />;
}

Hooks không Hoạt động trong classes. Nhưng bạn có thể dùng nó để thay thế classes.

Hooks là gì?

Ví dụ sau đây giúp bạn thấy được cách khai báo useState trong reactjs:

1
2
3
4
5
import React, { useState } from "react";

function Example() {
 // ...
}

Vậy Hooks là gì? Một Hook là một function đặc biệt giúp bạn móc vào những tính năng của React. Ví dụ, useState là một Hook giúp bạn thêm React state vào trong function components.

Khi nào ta nên sử dụng Hook? Nếu bạn viết một function component và nhận ra bạn cần phải thêm vài state cho nó, trước đây bạn phải convert nó sang class. Bây giờ bạn có thể sử dụng Hook trong function component đã được tạo ra sẵn.

Khai báo các biến State

Trong một classes, ta thường khai báo biến count state với giá trị 0 bằng cách this.state{count : 0} trong constructor:

1
2
3
4
5
6
7
8
 class Example extends React.Component {
  constructor(props) {
   super(props);
   this.state = {
    count: 0
   };
  }
 }

Ở trong một function ta không hề có biến this cho nên ta không thể gọi được this.state. Thực tế thì ta có thể gọi trực tiếp useState bên trong component:

1
2
3
4
5
import React, { useState } from 'react';

function Example() {
 // Declare a new state variable, which we'll call "count"
 const [count, setCount] = useState(0);

Sử dụng state.

Khi muốn hiển thị ra giá trị của count trong class, ta sử dụng this.state.count.

1
 <p>You clicked {this.state.count} times</p>

Trong function ta gọi trực tiếp biến count.

1
 <p>You clicked {count} times</p>

Cập nhật state.

Trong class, ta gọi this.setState() để cập nhật lại biến count.

1
2
3
 <button onClick={() => this.setState({ count: this.state.count + 1 })}>
  Click me
 </button>

Trong function, ta dùng luôn hàm setCount và biến count để cập nhật lại chính nó mà không sử dụng this.

1
2
3
 <button onClick={() => setCount(count + 1)}>
  Click me
 </button>

Tóm tắt.

Bây giờ ta sẽ tóm tắt lại để kiểm tra xem ta hiểu được bao nhiêu:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 import React, { useState } from 'react';

 function Example() {
  const [count, setCount] = useState(0);

  return (
   <div>
    <p>You clicked {count} times</p>
    <button onClick={() => setCount(count + 1)}>
     Click me
    </button>
   </div>
  );
 }
 • Dòng 1: Chúng ta import useState từ Hook từ React.
 • Dòng 4: Ở trong ví dụ này, ta có một biến state mới được khai báo từ useState Hook. Nó trả về một cặp dữ liệu, mà ta có thể đặt tên. Chúng là biến count để lưu dữ liệu mà ta cần sử dụng và handler setCount để cập nhật lại giá trị của biến count đó khi nó thay đổi.
 • Dòng 9: Khi mà ta click vào button, ta gọi đến setCount với một giá trị mới của count. React sẽ re-render lại component, và thay thế giá trị của biến count đó.

Qua bài này hi vọng mọi người có thể sử dụng được useState Hook của Reactjs.