Vuong Tuyen
Vuong Tuyen I'm a fullstack developer. I hope my website is good with you. Live your life.

[Reactjs advanced] Sử dụng reactjs Hook

[Reactjs advanced] Sử dụng reactjs Hook

Hook là một nâng cấp trong React 16.8. Họ khuyến cáo nên sử đụng state và các tính năng mới thay vì viết ES6 classes.

React hook là gì?

Theo như tên gọi của nó thì có thể hiểu sơ qua Hook là một cái móc câu có thể câu biến và dữ liệu ta cần ra để sử dụng ngay mà không cần thông qua trung gian như props nữa.

Thực tế thì hook là một function cho phép bạn kết nối vào trong React state và tính năng lifecycle từ các function component. Nó không hoạt động trong ES6 classes.

State Hook

use state hook

Trên đây là useState là một hook của reactjs. Được gọi trong function component, Ở đây useState() trả về một cặp dữ liệu. Thứ nhất là một local state hiện tại được khai báo khi khởi tạo hook. Thứ 2 đó là một handler cho phép bạn thay đổi local state đó cái này giống như this.State được sử dụng trong ES6 class trước đó.

Khai báo nhiều biến local state.

multi state hook

Kiểu khai báo array destructuring để ta khai báo nhiều tên khác nhau cho các biến local state bằng cách sử dụng useState. Những tên này không thuộc về useState API. Thực tế ta có thể React giả định rằng nếu bạn gọi nhiều lần useState. Bạn sẽ nhận được đúng như thứ tự mà bạn đã khai báo trong mọi lần render lại component.

Effect Hook

useEfect

Sử dụng useEffect cho phép ta tiếp cận với feature React lifecycle. Hook này tương tự như gộp 3 lifecycle của React là componentDidMount, componentDidUpdatecomponentWillUnmount nhưng được gom và viết lại thành một function duy nhất đó là useState.

using useEffect

Ở đây useEffect kiêm luôn 3 nhiệm vụ của 3 componentDidMount, componentDidUpdate và cả componentWillUnmount. Trong đó callback của useEffect sẽ có nhiệm vụ là componentDidMountcomponentDidUpdate. Hàm return cuối cùng giống như componentWillUnmount hàm này có nhiệm vụ clear componentDidMount trong callback đó.

✌️ Các quy tắc sử dụng hooks.

Hooks là các javascript function nhưng chúng có áp dụng thêm 2 quy tắc sử dụng.

 • Gọi hooks đầu tiên. Không gọi hooks trong vòng lặp, điều kiện hoặc hàm lồng nhau.

 • Gọi Hooks từ React function components. Không gọi từ javascript function mặc định.

Để dễ dàng hơn trong việc imporve hooks ta có thể cài đặt plugin eslint-plugin-react-hooks nó sẽ tự động cảnh báo và giúp bạn hiểu hơn về các quy tắc sử dụng React Hooks.

💡Xây dựng Hooks của riêng bạn.

Thỉnh thoảng, tôi muốn sử dụng lại một số trạng thái logic ở trong các components. Bình thường, thì có 2 cách phổ biến để giải quyết vấn đề này: Higher-order components và render props. Nhưng bây giờ bạn có thể tuỳ biến hooks để giải quyết vấn đề này, nhưng không cần phải thêm các components trong dự án của bạn.

Ở trên tôi đã giới thiệu với bạn một FriendStatus component nó gọj useStateuseEffect Hooks để theo dõi trạng thái online của người bạn nào đó. Để tôi nói cho bạn biết logic của quá trình đó trong một component khác.

Đầu tiên, Ta sẽ tách logic này thành một custom Hook gọi là useFriendStatus:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
import React, { useState, useEffect } from "react";

function useFriendStatus(friendID) {
 const [isOnline, setIsOnline] = useState(null);

 function handleStatusChange(status) {
  setIsOnline(status.isOnline);
 }

 useEffect(() => {
  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(friendID, handleStatusChange);
  return () => {
   ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(friendID, handleStatusChange);
  };
 });

 return isOnline;
}

Tôi sẽ lấy friendID từ argument, và trả về liệu người bạn của chúng ta có đang online.

Bây giờ chúng ta sử dụng nó trong cả 2 components:

1
2
3
4
5
6
7
8
function FriendStatus(props) {
 const isOnline = useFriendStatus(props.friend.id);

 if (isOnline === null) {
  return "Loading...";
 }
 return isOnline ? "Online" : "Offline";
}
1
2
3
4
5
6
7
function FriendListItem(props) {
 const isOnline = useFriendStatus(props.friend.id);

 return (
  <li style=>{props.friend.name}</li>
 );
}

Các trạng thái của các components này là hoàn thoàn đọc lập. Hooks là một các tái sử dụng các trạng thái logic. Thực tế thì, việc gọi một hook hoàn toàn độc lập nên ta có thể gọi cùng một hook nhiều lần trong một component.

Các Hook tuỳ chỉnh là nhiều quy ước hơn là tính năng. Nếu tên của một function bắt đầu với use và gọi các hook khác, ta có thể gọi nó là custom hook. useSomething cách đặt tên quy ước của hooks.

Bạn có thể viết custom Hooks bao gồm nhiều trường hợp giống như xử lý form, animation, timer, và nhiều biến khác. Hi vọng các bạn có thể tự xây dựng được những custom hook để xử lú các vấn đề của riêng mình.