Vuong Tuyen
Vuong Tuyen Xin chào! Tôi là Tuyên.

[Mobx State Tree] Mobx, mobx-state-tree? Làm sao để lấy dữ liệu từ APIs trong mobx-state-tree?

[Mobx State Tree] Mobx, mobx-state-tree? Làm sao để lấy dữ liệu từ APIs trong mobx-state-tree?

Mobx là một thư viện được tạo ra để quản lý state trở nên đơn giản hơn và có thể dễ dàng mở rộng hơn.

Sau đây là quy trình hoạt động của mobx.

mobx flow

Mobx cùng với reactjs thực sự là một sự kết hợp mạnh mẽ. React renders các state của ứng dụng bằng cách cung cấp các cơ chế để dịch nó vào bên trong các components. Mobx cung cấp cơ chế lưu trữ và cập nhật trạng thái ứng dụng để sau đó React có thể sử dụng.

mobx-state-tree là một state container kết hợp được tính đơn giản và dễ dàng của dữ liệu và có thể thay đổi với khả năng truy cập dữ liệu để dễ dàng cập nhật của các dữ liệu quan sát được.

tree = type + state

Mỗi node trong tree đều được mô tả bởi 2 thứ: đó là typesdata.

Một ví dụ đơn giản nhất của mobx-state-tree như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
import { types } from "mobx-state-tree";

// declaring the shape of a node with the type `Todo`
const Todo = types.model({
 title: types.string
});

// creating a tree based on the "Todo" type, with initial data:
const coffeeTodo = Todo.create({
 title: "Get coffee"
});

Như vậy cơ bản là một tree sẽ có typesdata. types là để định danh tree còn data là giá trị của tree đó.

Bài viết hôm nay chủ yếu là để nói về làm sao để gán được data cho tree trong một dự án thực tế.

Fetch Data từ một APIs.

Tôi sẽ không nói chi tiết làm sao để fetch được data mà nói cách khai báo types và gán data cho tree.

Cho một dữ liệu giả sau khi fetch như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
{
 "data": [
  {
   "id": "D02DEBF8fsd",
   "enterprise": {
    "name": "TNHH h C.L",
    "code": "03039323"
   },
   "state": "approve",
   "created_at": "2020-01-14T07:16:59Z",
   "contact_name": "Pham Minh Ngoc",
   "contact_mobile": "0972736308",
   "amount": 100000000,
   "area": ["1", "2", "3"]
  },
  {
   "id": "6F0BBEE3",
   "enterprise": {
    "name": "TNHH Knh C.L",
    "code": "03030323"
   },
   "state": "approve",
   "created_at": "2020-01-08T03:12:45Z",
   "contact_name": "Ngoc",
   "contact_mobile": "0972736308",
   "amount": 100000,
   "area": ["1", "2", "3"]
  }
 ]
}

Đầu tiên để fetch được data thì ta phải phân tích được types của nó. Data này là một array bao gồm nhiều object. nên đầu tiên ta tạo ra object đó trước và đặt tên nó là file

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
// sử dụng types của mobx state tree
// ta sẽ defind toàn bộ kiểu của các keys trong object đó và khai báo nó.
types.models("file", {
 id: types.string, // id của file là một kiểu string
 state: types.string,
 created_at: types.string,
 contact_name: types.string,
 contact_mobile: types.string,
 amount: types.number,
 enterprise: types.optional(enterprise, {}), // enterprise là một object khác nên ta lại defind nó ra ngoài để dễ quản lý hơn.
 area: types.optional(types.array(types.string), []) // kiểu array mà chỉ có string hoặc thì để types.array thôi
});

types.models("enterprise", {
 name: types.string,
 code: types.string
});

Như vậy ta đã defind xong object của data. Tiếp theo ta sẽ tạo ra một models để có thể gán data cho types mà ta đã defind trước đó.

1
2
3
types.models("data", {
  files: types.optional(types.array(file), []) // types.optional là một kiểu dữ liệu đặc biệt lựa chọn một trong 2. nên ta thường để default data cho các dữ liệu required.
})

Như vậy ta đã biết được cách defind typesdata trong tree của mobx-state-tree như thế thì dù dữ liệu có nhiều hay phức tạp như thế nào ta cũng có thể defind và fetch nó từ APIs về để sử dụng trong project Reactjs của mình thông qua mobx-state-tree.