Category Jekyll

Powerful things you can do with the Markdown editor

There are lots of powerful things you can do with the Markdown editor. If you’ve gotten pretty comfortable with writing in Markdown, then you may enjoy some more advanced tips...

The first mass-produced book to deviate from a rectilinear format

The first mass-produced book to deviate from a rectilinear format, at least in the United States, is thought to be this 1863 edition of Red Riding Hood, cut into the...

Education must also train one for quick, resolute and effective thinking.

There are lots of powerful things you can do with the Markdown editor

Accumulated experience of social living

The die cut has also been employed in the non-juvenile sphere as well, a recent example being Jonathan Safran Foer’s ambitious Tree of Codes.

About Bundler

gem install bundler installs the bundler gem through RubyGems. You only need to install it once - not every time you create a new Jekyll project. Here are some additional...

We all wait for summer

As I engage in the so-called “bull sessions” around and about the school, I too often find that most college men have a misconception of the purpose of education. Most...

Tree of Codes

The first mass-produced book to deviate from a rectilinear format, at least in the United States, is thought to be this 1863 edition of Red Riding Hood, cut into the...

Red Riding Hood

The first mass-produced book to deviate from a rectilinear format, at least in the United States, is thought to be this 1863 edition of Red Riding Hood, cut into the...

Press and education

Even the press, the classroom, the platform, and the pulpit in many instances do not give us objective and unbiased truths. To save man from the morass of propaganda, in...

Never stopped worrying or loving the bomb

I’ve been through fire and water, I tell you! From my earliest pebblehood the wildest things you could imagine have been happening to this world of ours, and I have...

External Featured Image

Education must also train one for quick, resolute and effective thinking. To think incisively and to think for one’s self is very difficult.

Let's test spoilers

Director Roland Suso Richter’s enigmatic psychological thriller (direct to video/DVD) was based upon screenwriter Michael Cooney’s own play “Point of Death” - a title that gave away the film’s entire...

Category tutorial

Powerful things you can do with the Markdown editor

There are lots of powerful things you can do with the Markdown editor. If you’ve gotten pretty comfortable with writing in Markdown, then you may enjoy some more advanced tips...

The first mass-produced book to deviate from a rectilinear format

The first mass-produced book to deviate from a rectilinear format, at least in the United States, is thought to be this 1863 edition of Red Riding Hood, cut into the...

Education must also train one for quick, resolute and effective thinking.

There are lots of powerful things you can do with the Markdown editor

Accumulated experience of social living

The die cut has also been employed in the non-juvenile sphere as well, a recent example being Jonathan Safran Foer’s ambitious Tree of Codes.

We all wait for summer

As I engage in the so-called “bull sessions” around and about the school, I too often find that most college men have a misconception of the purpose of education. Most...

Tree of Codes

The first mass-produced book to deviate from a rectilinear format, at least in the United States, is thought to be this 1863 edition of Red Riding Hood, cut into the...

Red Riding Hood

The first mass-produced book to deviate from a rectilinear format, at least in the United States, is thought to be this 1863 edition of Red Riding Hood, cut into the...

Press and education

Even the press, the classroom, the platform, and the pulpit in many instances do not give us objective and unbiased truths. To save man from the morass of propaganda, in...

External Featured Image

Education must also train one for quick, resolute and effective thinking. To think incisively and to think for one’s self is very difficult.

Let's test spoilers

Director Roland Suso Richter’s enigmatic psychological thriller (direct to video/DVD) was based upon screenwriter Michael Cooney’s own play “Point of Death” - a title that gave away the film’s entire...

Category web development

External Featured Image

Education must also train one for quick, resolute and effective thinking. To think incisively and to think for one’s self is very difficult.

Category career

Thái độ làm việc chuyên nghiệp

Thái độ làm việc chuyên nghiệp không phải là tố chất tự nhiên mà là sản phẩm của quá trình trải nghiệm, học tập. Nhất là hình thức tự học....

Category professional

Thái độ làm việc chuyên nghiệp

Thái độ làm việc chuyên nghiệp không phải là tố chất tự nhiên mà là sản phẩm của quá trình trải nghiệm, học tập. Nhất là hình thức tự học....

Category life

Những nguyên tắc làm việc

Dù làm việc ở bất cứ đâu, hãy nhớ những nguyên tắc này sẽ giúp bạn thành công hoặc sẽ thành công trên con đường của chính bạn.

Lấy lại sự tự tin

Hôm nay tôi ngáo ghê á.

Buồn nói vu vơ

Dear nhật ký.

Kỷ luật và hành động

Kê hoạch mà nằm trên giấy thì cũng chỉ là kế hoạch, ý tưởng mà chỉ nằm trong suy nghĩ mà không được mang ra thực hiện thì không thể...

Lựa chọn hay Nỗ lực

Hôm trước tôi có ngồi uống nước với mấy người bạn trong nhóm của tôi. Chủ đề của chúng tôi xoay quan vấn đề gia đình, sức khỏe và công...

Chúng ta nên làm gì khi Chán đời?

Chán đời là một trạng thái tâm lý mà bạn và tôi đang hoặc đã từng gặp phải. Nó khiến cho cơ thể mệt mỏi, không còn năng lượng để...

Thái độ làm việc chuyên nghiệp

Thái độ làm việc chuyên nghiệp không phải là tố chất tự nhiên mà là sản phẩm của quá trình trải nghiệm, học tập. Nhất là hình thức tự học....

Category bored

Chúng ta nên làm gì khi Chán đời?

Chán đời là một trạng thái tâm lý mà bạn và tôi đang hoặc đã từng gặp phải. Nó khiến cho cơ thể mệt mỏi, không còn năng lượng để...

Category how

Chúng ta nên làm gì khi Chán đời?

Chán đời là một trạng thái tâm lý mà bạn và tôi đang hoặc đã từng gặp phải. Nó khiến cho cơ thể mệt mỏi, không còn năng lượng để...

Category program

Go là gì? Làm sao để cài đặt Go trên ubuntu?

Go là một ngôn ngữ lập trình do Google thiết kế và phát triển. Nó được kỳ vọng sẽ giúp ngành công nghiệp phần mềm khai thác nền tảng đa...

Category technical

Go là gì? Làm sao để cài đặt Go trên ubuntu?

Go là một ngôn ngữ lập trình do Google thiết kế và phát triển. Nó được kỳ vọng sẽ giúp ngành công nghiệp phần mềm khai thác nền tảng đa...

Category install

Go là gì? Làm sao để cài đặt Go trên ubuntu?

Go là một ngôn ngữ lập trình do Google thiết kế và phát triển. Nó được kỳ vọng sẽ giúp ngành công nghiệp phần mềm khai thác nền tảng đa...

Category golang

Go là gì? Làm sao để cài đặt Go trên ubuntu?

Go là một ngôn ngữ lập trình do Google thiết kế và phát triển. Nó được kỳ vọng sẽ giúp ngành công nghiệp phần mềm khai thác nền tảng đa...

Category ubuntu

Go là gì? Làm sao để cài đặt Go trên ubuntu?

Go là một ngôn ngữ lập trình do Google thiết kế và phát triển. Nó được kỳ vọng sẽ giúp ngành công nghiệp phần mềm khai thác nền tảng đa...

Category english

How to Think in English (It's Easy)

If you want to think in English, you need to make English a part of your life.

Category study

How to Think in English (It's Easy)

If you want to think in English, you need to make English a part of your life.

Category share

How to Think in English (It's Easy)

If you want to think in English, you need to make English a part of your life.

Category diary

Lấy lại sự tự tin

Hôm nay tôi ngáo ghê á.

Buồn nói vu vơ

Dear nhật ký.

Lựa chọn hay Nỗ lực

Hôm trước tôi có ngồi uống nước với mấy người bạn trong nhóm của tôi. Chủ đề của chúng tôi xoay quan vấn đề gia đình, sức khỏe và công...

Category action

Kỷ luật và hành động

Kê hoạch mà nằm trên giấy thì cũng chỉ là kế hoạch, ý tưởng mà chỉ nằm trong suy nghĩ mà không được mang ra thực hiện thì không thể...

Category change

Kỷ luật và hành động

Kê hoạch mà nằm trên giấy thì cũng chỉ là kế hoạch, ý tưởng mà chỉ nằm trong suy nghĩ mà không được mang ra thực hiện thì không thể...

Category story

Ác mộng về một giấc mơ!

Đêm hôm qua trong người buồn bực và khó chịu, tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Một nơi mà chỉ có một con đường dài vun...

Category learn in life

Ác mộng về một giấc mơ!

Đêm hôm qua trong người buồn bực và khó chịu, tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Một nơi mà chỉ có một con đường dài vun...

Category work

Những nguyên tắc làm việc

Dù làm việc ở bất cứ đâu, hãy nhớ những nguyên tắc này sẽ giúp bạn thành công hoặc sẽ thành công trên con đường của chính bạn.