All Stories

Hibernate là gì?

Hibernate ra đời năm 2001 bởi nhà sáng lập Gavin King như một sự thay thế cho EJB2 kiểu thực thể Bean. Hiện nay, phiên bản mới nhất của Hibernate...

ORM là gì?

ORM (Object-Relational Mapping) là một kỹ thuật lập trình để chuyển đổi dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quan hệ và các ngôn ngữ lập trình hướng đối...

JSON Web Token là gì?

JSON Web Token(JWT) là một phương tiện đại diện cho các yêu cầu chuyển giao giữa Client - Server. Các thông tin của chuỗi JWT được định dạng bằng JSON...

OAuth là gì?

OAuth 2.0 là một giao thức mà nó cho phép người dùng cung cấp quyền truy cập trang web hoặc ứng dụng của bên thứ 3 truy cập vào tài...

Basic authentication

Basic authentication is a simple authentication scheme built into the HTTP Protocol. The client sends HTTP requests with the Authorization header that contains the word Basic word followed by a...

HTTP là gì?

HTTP(HyperText Transfer Protocol) Là giao thức truyền tải siêu văn bản. Đây là một giao thức tiêu chuẩn cho World Wide Web(WWW) để truyền tải dữ liệu âm thanh, văn...